Pravidla

Soutěž Rob League

1 Vymezení pojmů


1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je RobStark s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha – Karlín, IČO: 08956499 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže

Rob League je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 2022 (dále jen „doba konání soutěže“).

1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která je registrovaná na stránkách www.robstark.cz, a která vloží libovolný tip do soutěže v průběhu konání.

Účastníci s nejvíce body budou oceněni dle žebříčku.

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá osoba starší 18 let.

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří jsou řádně zaregistrováni a přihlášeni na stránkách www.robstark.cz. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednaní v Soutěži. Účastníci soutěže souhlasí́ se zasíláním informativních sdělení ze strany pořadatele soutěže.

3 Výhry a jejich předání

Výhry jsou průběžně aktualizované v sekci Žebříčky. Každý měsíc se hraje o peněžní výhru v hodnotě 5 000 Kč (1. místo), 3 000 Kč (2. místo) a 1 000 Kč (3. místo). Další výhry jsou projížďky v Lamborghini a Ferrari, ALL IN a Robovo členství, Robův šťastný parfém, Robovy šťastné ponožky, libovolné tikety zdarma a slevy ke členstvím (celý rozsah v sekci Žebříčky).

Taktéž v průběhu soutěže budou zveřejněny výsledky na webových stránkách www.facebook.com/robstark.cz/ a www.instagram.com/robstark.cz.

Nepeněžní výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydaní́ jiné výhry, než̌ je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není́ vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Výherci budou informováni o výhře přímo v aplikaci Instagram, nebo WhatsApp. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém

případě užije k jiným marketingovým účelům.

Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od vyhlášení výhry, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí. V případě peněžní výhry budou peníze rozeslány do 15 pracovních dnů na bankovní účet poskytnutý výhercem.

V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4 Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Instagramu nebo Facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů

(dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny

spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a svobodně.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2022.